Adatkezelési tájékoztató

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Ezen a weboldalon lehetősége van kapcsolatba lépni az AVIDE termékek gyártójának Európai meghatalmazott képviselőjével a Bramcke GmbH-val. A kapcsolatteremtés mindig azt jelenti, hogy meg kell adnia néhány személyes adatot. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat arról, hogy adatait a GDPR előírásai szerint hogyan kezeljük.

 Adatkezelő

Bramcke GmbH

Székhely: 52353 Düren An Gut Nazareth 18A,

Képviselő: Sándor Kovács CEO

email: info@bramcke.de

weboldal: www.bramcke.de

  1. Adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel, hogy az AVIDE termékekkel, tovább értékesítéssel, garanciával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit feltegye. Ön által az Adatkezelőnek megadott adatokat arra használjuk fel, hogy megkeresései tárgyában kapcsolatba léphessünk Önnel.

  1. Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet szövege.

  1. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél,  vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [6. cikk (1) b) bekezdés GDPR].

  1. Adatok tárolásának időtartama:

Adatkezelő a kommunikáció befejezésétől számított 1 év elteltével törli az Ön adatait. Garanciális kommunikáció esetén az Adatkezelő a jogi eljárások elévülési idejéig (Németországban általában 3 évig) megőrzi az Ön adatait.

  1. Adatfeldolgozó:

ARMIN TRADE Kft.

Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth utca 22. 2. em. 4.

Cégjegyzék szám: 09-09-015030

 

Tárhely.Eu Service Provider Ltd.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzék szám: 01-09-909968

 

  1. Adatokhoz hozzáférők köre (Adatkezelés címzettjei:):

Adatkezelő, adatfeldolgozó munkatársai, akik az e-mailes megkereséseket feldolgozzák.

Érintettek jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza. Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog: Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal.

Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit, továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére  információs  társadalommal  összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Jogait bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken:

Bramcke GmbH

52353 Düren An Gut Nazareth 18

Germany

E-mail: info@bramcke.de

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

Ha azt gyanítja, hogy adatait illegálisan kezelik oldalunkon, természetesen bármikor bírósági, közigazgatási jogorvoslatot vehet igénybe. Ettől függetlenül lehetősége van a felügyeleti adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni a GDPR 77. cikk (1) bekezdése alapján. Panasztételi jogát az Ön lakóhelye, munkahelye és/vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti EU-tagállambeli felügyelő hatóság előtt gyakorolhatja. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét a GDPR 78. cikk alapján.

Jogainak megsértése esetén bármikor a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

  1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem valósul meg.

  1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem valósul meg.

  1. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a Társaság az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.